ห้องเรียน Smart Classroom

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการยานยนต์

ชุดปฏิบัติการเชื่อมมิก-แมก