เอกสารคำร้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

1.คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
2.คำขอยกเลิกรายวิชา ดาวน์โหลด
3.คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค/ขอสอบปลายภาค ดาวน์โหลด
4.ใบลา ดาวน์โหลด
5.คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ข้อบังคับกำหนด ดาวน์โหลด
6.คำร้องขอเปิดวิชา ดาวน์โหลด
7.คำร้องขอถอนวิชา / ขอเพิ่มวิชา / ขอซ่อม F   ดาวน์โหลด
8.คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  ดาวน์โหลด
9.คำร้องขอลาพักการเรียน/ขอกลับคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ ดาวน์โหลด
10.คำร้องขอสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา) ดาวน์โหลด

 

เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลด

1.ขั้นตอนการดำเนินการรายวิชาการฝึกประสบการณ์

2.แบบติดต่อสอบถามการให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝป.001

    

3.แบบตอบรับการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝป.002.2

4.แบบข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝป.003

5.แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6.ปก IR

     

 

เอกสารสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลด

1.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

ดาวน์โหลด

2.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ดาวน์โหลด

3.แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลด

4.แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

ดาวน์โหลด

5.แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดงานกิจการนักศึกษา

 1. แบบฟอร์มใบคำร้องขอตรวจสอบกิจกรรม (PDF)

เอกสารคำร้อง สวท สำหรับนักศึกษา

 1. สวท.1 คำร้องทั่วไป (PDF)

 2. สวท.2 คำร้องขอเอกสารรับรองการศึกษา (PDF)

 3. สวท.4 คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล (PDF)

 4. สวท.5 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (PDF)

 5. สวท.6 แบบขอบัตรลงทะเบียนฉบับใหม่ (PDF)

 6. สวท.7 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน (PDF)

 7. สวท.7/1 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต (ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.) (PDF)

 8. สวท.8 คำร้องขอกลับเข้าศึกษาและจองวิชาเรียน (PDF)

 9. สวท.9 คำร้องขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (PDF)

 10. สวท.10 คำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาวิชาภายในคณะ (PDF)