ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องอนุมัติผลให้นักศึกษาภาคปกติ มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 กรณีขาดสอบปลายภาค

ดาวน์โหลดประกาศ