แจ้งเรื่องการจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
(ประกาศ) สรุปผลการประชุมหารือเรื่องการจองวิชาออนไลน์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ สวท.จัดทำประกาศปิดปรับปรุงระบบการจองรายวิชา จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ 
2. การจองรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ สวท. ดำเนินการจองรายวิชาให้กับ นศ. ตามแผนการเรียน และพิมพ์บัตรลงทะเบียนส่งลงคณะเพื่อให้ อจ.ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำ และแจ้ง นศ. นำไปชำระเงินตามกำหนดต่อไป
3. กรณี นศ.ไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา ต่อคณะ 
4. นศ.ตกค้าง ไม่มีแผนการเรียน ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาต่อคณะ
5. นศ. ที่มีแผนการเรียนวิชาเลือกเสรี จะยังไม่ได้รับบัตรลงทะเบียน ให้มาจองวิชาเลือกเสรีด้วยตนเอง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สวท. อาคาร 7 ชั้น 1 และรับบัตรลงทะเบียนกับ อจ. ที่ปรึกษา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
6. นศ. ต้องตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน. ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร หากลงทะเบียนเรียนผิดพลาด อาจทำให้โมฆะ และไม่สำเร็จการศึกษา
7. นศ. เงินกู้ กยศ. หากมีการเพิ่ม/ถอนรายวิชา ให้ อจ. ที่ปรึกษากำชับ นศ. เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อจะได้ยื่นกู้ กยศ. ได้ทันเวลา
8. มอบ สวท. ส่งตารางเรียน - สอน ให้คณะสำหรับใช้ในการตรวจสอบการขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ประกาศฉบับสมบูรณ์ สวท. จะเสนอมหาวิทยาลัยลงนามและแจ้งให้ทราบต่อไปโดยด่วนที่สุด