ตามที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 2 สาขาอาชีพดังนี้

1.สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

2.สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2560

     บัดนี้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ดำเนินการประเมินผลผู้เข้ารับการทดสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า และผู้ควบคุมสินค้าคงคลังดังนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ