ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จึงส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล