ตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีโครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการสู่ระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานฯได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 177 คน เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แล้วนั้น

             สำนักงานขอนำส่งผลการประเมินการฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตรดังกล่าวตามประกาศนี้ ประกาศผลการประเมินการฝึกอบรม