สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งกำหนดการประเมินผู้สอน โดยนักศึกษาสามารถเข้าประเมินผู้สอนในเว็บ reg.kru.ac.th 

เลือก เมนูประเมินอาจารย์ผู้สอน

มีรายละเอียดตามประกาศต่อไปนี้

เอกสารแจ้งกำหนดการประเมินผู้สอนผ่านระบบ reg.kru.ac.th