อ้างถึงประกาศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษา 2/2559 และอาศัยอำนาจตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2551 ตามข้อ 17.2

          บัดนี้ คณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้อนุมัติผลให้นักศึกษาดังมีรายชื่อตามประกาศต่อไปนี้ มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/2559

"ประกาศ"