อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2551 ข้อ 17.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ดังประกาศต่อไปนี้

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคปีการศึกษา 2559 กรณีที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60