ตามที่นักศึกษาภาคปกติได้ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บัดนี้คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีมติให้นักศึกษาดังรายนามตามประกาศต่อไปนี้เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี อาศัยอำนาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องการอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1