ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

ดาวน์โหลดประกาศ