กองพัฒนานักศึกษาจะจัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 (นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 12.00 น. และร่วมซักซ้อมลำดับขั้นตอน)

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียด ขั้นตอนการส่งเอกสารการเบิกเงิน กำหนดการส่งเอกสารให้ละเอียดด้วยนะคะ (นักศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการเบิกเงินได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.)