ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม ▶️ https://goo.gl/8cGLLx
แบบฟอร์มคำร้องขอสอบประมวลความรู้ ▶️ https://goo.gl/wRSULt