วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพ : Programmable Logic Controller

          วันที่ 20 เมษายน 2560 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพ : Programmable Logic Controller ณ ห้องประชุมอรพิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับคุณจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีได้มากล่าวถึงความร่วมมือและแนวทางการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากความสามารถ คุณอนุกูล สุคโต และคุณ กฤษนัย อินพรม วิทยากรจาก บริษัท คูก้า โรโบติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดโดยส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านคอมพิว เตอร์อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองวิวัฒนาการสมัยใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมนั้นถือได้ว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Programmable Logic Controller ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มสถานประกอบการอุตสาหกรรม โดยเน้นการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งการพัฒนาทักษะเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอม พิวเตอร์อุตสาหกรรมก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างยั่งยื

 

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"