KRU สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

          คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การนักศึกษา จัดประเพณีสงกรานต์ ปี 2560  ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9 

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"