โครงการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

          สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้กำหนดจัดโครงการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"