โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 6)

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"