กิจกรรมเทคโนฯเพิ่มความรู้สู่น้อง(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการเรียนการสอนด้วยเนื้อหา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ ความสามรถและการฝึกปฏิบัติ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความพร้อมของสถานศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงจัดโครงการกิจกรรม KRU บริการวิชาการ ครั้งที่1 (กิจกรรมย่อยที่ 2 เทคโนฯเพิ่มความรู้สู่น้อง) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"