โครงการบริการวิชาการการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย

      ตามที่วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับอนุมัติโครงการบริการวิชาการการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยนั้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"