22 - 29 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม