10 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการยกระดับมาตรฐานหัตถกรรมช่างตีมีดพื้นบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมที่ 1 อภิปรายเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการทำงาน กระบวนการ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม