Print

18 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ระบบอัตโนมัติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.น.จ.ก. ครั้งที่ 42 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันรายการดังกล่าว

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"

Hits: 73