วันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของคณะและคณบดี ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม