23 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมกำหนดจัดโครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ งานช่างสำหรับงานออกแบบ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม