18 พฤศจิกายน 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด โดยบริษัทประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุน เพื่อเป็นทุนในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม