7 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม