17 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร (วิพากษ์) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม