9 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม