8 ตุลาคม 2562 บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับจังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม