วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม