วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมปรับแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม