วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมการออกบูธ และการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ (SUMO) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม