วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ กิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมการทำผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ในประเด็นการทำผลงานวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำผลงานวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม