วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสวนเก้าแสน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม