วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม