วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และพื้นฐานช่าง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนได้ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม