วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทำพิธีมอบงานให้กับ ดร.ภัทรพล สุวรรณโฉม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการของคณะต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

.