วันที่ 29 กรกฎาคม 2562- 2 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกอบรมสาขาที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับทั่วไป เพื่อพัฒนาขีดความสามารถสถานประกอบกิจการให้ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม