วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม