วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม