15 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม