ลำดับ ชื่อโครงการ โครงการ ภาพกิจกรรม วันที่ดำเนินงาน ปีงบประมาณ
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี AR ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 28-29 ตุลาคม 2560 2561