วันที่ 13 มีนาคม 2562 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางร่วมกับสาขาและวิชาเอก ในการพัฒนาคณะฯ ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม