โครงการการประกวดโครงการและการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติครั้งที่ 10 โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษาเพื่อสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การบูรณาการตามพันธกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม