โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

วันที่ 19-20 มกราคม 2562 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานเชื่อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเชื่อม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม