วันที่ 26 ธันวาคม 2561 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร) การออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ด้านการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ขอบคุณภาพจาก ดร.ภัทรพล สุวรรณโฉม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม