วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้กำหนดกิจกรรมอบรมทักษะการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก โดยใีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม