วันที่ 21 ธันวาคม 2561 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานขึ้น ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม