วันที่ 19 ธันวาคม 2561 กรมการขนส่งทางบกและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทำการต่ออายุบันทึกความตกลงเพื่อให้ดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม